Кизилтепа тумани тарихи

   Минг йиллар давомида бу ерда узбек халкининг аждодлари кишлоклар ва шахарлар бунёд этдилар, ариклар ва анхорлар каздилар, нодир меъморлик иншоотларини барпо этдилар. Бухоро вохасининг шимолида жойлашган туман худуди бугунги кунда республикадаги энг навкирон ва ёш Навоий вилояти таркибига киритилганлиги хам бежиз эмас.
   1926 йил 29 сентябрда Узбекистонда ташкил этилган дастлабки 87та туман таркибида Кизилтепа тумани булмаган. Бу пайтда хозирги Кизилтепа тумани худуди Бухоро округининг Гиждувон тумани таркибида булган. 
   Кизилтепа тумани (рус. Кизилтепинский район) мустакил туман сифатида дастлаб 1935 йил 9 февралда асосан хозирги Гиждувон тумани худудининг бир кисмида ташкил килинди. Бу хакда шу санада Узбекистон ССР Советлари Марказий Ижроия Кумитасининг "Янги маъмурий туманлар тузиш тугрисида” карори чиккан. Бу карорга биноан Узбекистонда янгидан 17 туман (Хужабод, Тентаксой, Уйчи, Учкургон, Тайлок, Жомбой, Кизилтепа, Дехконобод, Шурчи, Китоб, Богот, Пахтакор, Оккургон, Жондор, Фориш, Чиноз, Бешкент) ташкил килинган. 


   Кизилтепа туманининг шимоли-шаркий, жануби-гарб томонидаги мавзеларда ер сатхи тепасидан аник-равшан куриниб турувчи, узок масофаларга чузилиб кетган сунъий  тупроккургон  колдиклари ястаниб ётибти.
   Навоий вилоятининг Кизилтепа туманида 30дан ортик археологик ёдгорликлар, 10дан ортик меъморчилик объектлари мавжуд
  Туман худудидаги кадимги шахар ва кишлок археологик ёдгорликларини уз географик жойлашувига мувофик куйидаги беш гурухга ажратиш мумкин: 
  1.Туман худудининг шимолий чеккаси булган Зарафшоннинг унг киргок хавзасида, Канпирак девор ташкарисида жойлашган ёдгорликлар.
   2. Канпирак девор йуналиши буйича  чузилиб кетган хамда Зарафшон дарёси ва Абу Муслим каналининг чап киргогида жойлашган ёдгорликлар.
   3.Абу Муслим каналининг унг киргогида жойлашган ёдгорликлар.
   4.Шохруд каналининг чап киргогида жойлашган ёдгорликлар.
   5.Кадимги мозор кургонлар.
 
   Кизилтепа чинниси, зардузлик, каштачилик ва тикувчилик  махсулотлари узининг ракобат бардошлиги билан харидорлар эътиборини козонди. Шундай килиб, Кизилтепа аграр тумандан аграр саноат туманига айланди. Туман бюджети дотациясиз копланишига эришилди.

   Кишлокда замонавий уй-жойлар куриш, кишлок киёфасини кескин узгартириш максадида гишт заводлари ва бошка деворбоп материаллар  ишлаб чикарувчи  корхоналарга эътибор  оширилди. Айни вактда 64/47  муассасаси тасарруфидаги корхона (гишт заводи)дан ташкари яна 14та  корхонада пишик гишт ишлаб чикариляпти.

   Ёшларнинг оммавий спорт билан шугулланиши учун умумтаълим мактабларидаги спорт залларидан ташкари 145 та  спорт майдони, учта уйингохдан хам фойдаланиш имконияти бор.

Сувон Турдиев

Кизилтепам
Азиз Ватан, буюк халким, жону дилим – Кизилтепам,
Истиклол бахт этди такдим, мехрибоним – Кизилтепам.

Куйламоклик менинг ахдим жаннатмакон бу юртимни,
Достон этсам арзир мадхин, дилда борим – Кизилтепам.

Чаман аро утса гулим чертиб мухаббат торимни,
Булбулдек хониш-тилим, ишк бахорим – Кизилтепам.

Чексиз эрур садокатим, асранг тилак туморимни,
Келажагим – саодатим, шохсуворим – Кизилтепам.

Дилда жушар жасоратим, яшнатгумдир бу багрингни,
Чуллар обод, саховатим, ифтихорим – Кизилтепам.

Окин айтар камолотим, берсам сенга бу жонимни,
Локайдларга йук токатим, гул диёрим – Кизилтепам! 

Комментарии